Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Natura 2000

Natura 2000 je Evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave, ki so opredeljena na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih in so jih določile države članice Evropske unije. Na teh varstvenih območjih želimo ohraniti rastlinske in živalske vrste ter habitate, ki so redki in zato pomembni na ravni EU. Po Direktivi o pticah so bila tako opredeljena Posebna ohranitvena območja (SPA), Direktiva o habitatih pa opredeljuje Posebna območja varstva (SCI).  

Goričko je opredeljeno po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) določeno kot Posebno ohranitveno območje za 14 vrst ptic:

 • črno štorkljo Ciconia nigra
 • belo štorkljo Ciconia ciconia
 • sršenarja Pernis apivorus
 • prepelico Coturnix coturnix
 • velikega skovika Otus scops
 • smrdokavro Upupa epops
 • pivko Picus canus
 • hribskega škrjanca Lullula arborea
 • bičjo trstnico Acrocephalus schoenobaenus
 • rjavega srakoperja Lanius collurio
 • belorepca Haliaeetus albicilla
 • čapljico Ixobrychus minutus
 • črno žolno Dryocopus martius
 • vodomca Alcedo atthis.

Kot Posebno območje varstva je opredeljeno za 24  živalskih vrst:

 • veliki pupek Triturus carnifex 
 • hribski urh Bombina variegata
 • potočni piškurji Eudontomyzon spp.
 • pezdirk Rhodeus amarus
 • navadna nežica Cobitis taenia  
 • navadni škržek Unio crassus
 • strašnični mravljiščar Phengaris teleius
 • temni mravljiščar Phengaris nausithous
 • travniški postavnež Euphydryas aurinia
 • močvirski cekinček Lycaena dispar
 • črtasti medvedek Callimorpha quadripunctaria 
 • bakreni senožetnik Colias myrmidone
 • veliki studenčar Cordulegaster heros
 • rogač Lucanus cervus
 • škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus
 • ozki vrtenec Vertigo angustior
 • močvirski krešič Carabus variolosus
 • puščavnik Osmoderma eremita
 • širokouhi/mulasti netopir Barbastella barbastellus
 • mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros
 • dolgokrili netopir Miniopterus schreibersii
 • navadni netopir Myotis myotis
 • veliki navadni netopir Myotis bechsteinii
 • vidra Lutra lutra

Zemljevid območij Natura 2000 (vir: Atlas okolja)