Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Habitatni tipi

6210: Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)

Značilnosti:

-suha travišča na zmerno suhih in s hranili revnih tleh

-košena enkrat do dvakrat letno

- spomladi so zaradi razmeroma velikega števila vrst in njihovega sočasnega cvetenja zelo pisana

- pogosto travniki s kukavičevkami - takrat jih varujemo prednostno

- na Goričkem pojavlja le na kisli peščeni podlagi

- med samoniklimi orhidejami tukaj rastejo le navadna kukavica (Orchis morio), zavita škrbica (Spiranthes spiralis) in pikastocvetna kukavica (Orchis ustulata),

- fitogeografske posebnosti so čopasta hrušica (Muscari comosum), vijolični lučnik (Verbascum phoeniceum) in peteroštevna prženka (Moenchia mantica) .

Značilne vrste rastlin: navadni svinjak (Hypochaeris radicata), brazdnatolistna bilnica (Festuca rupicola), navadna migalica (Briza media), rumenkasti ovsenec (Trisetum flavescens), srednji trpotec (Plantago media), srhki klinček (Dianthus armeria) in deltasti klinček (Dianthus deltoides).

Dejavniki ogrožanja:

 - predvsem opuščanje rabe s posledičnim zaraščanjem,

- negativno vpliva tudi gnojenje in pogostejša košnja (povzeto po Trčak in Podgorelec, 2012).

6410: Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)

Značilnosti:

na tleh, kjer vsaj občasno zastaja voda (ob vodotokih, občasno poplavljena ali slabo prepustna tla)

- negnojena in slabše hranljiva tla

Značilne vrste: trstikasta stožka (Molinia arundinacea), rušnata masnica (Deschampsia caespitosa), travniška izjevka (Succisa pratensis), srčna moč (Potentilla erecta), navadni čistec (Betonica officinalis), močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe), pehtranov rman (Achillea ptarmica), barvilna mačina (Serratula tinctoria), bledi šaš (Carex pallescens), sibirska perunika (Iris sibirica), rumena maslenica (Hemerocallis lilioasphodelus).

Dejavniki ogrožanja:

- izsuševanje in regulacije potokov

- gnojenje in apnenje

- košnja več kot trikrat na leto

- zaradi opuščanja rabe zaraščanje s tujerodno invazivno vrsto zlata rozga (Solidago spp.) (povzeto po Trčak in Podgorelec, 2012). 

6510: Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis)

Značilnosti:

- vlažni gojeni travniki z zmerno pognojenimi tlemi

- večkratna košnja

- visoka travna ruša z razmeroma visoko pestrostjo vrst

- tipični za kulturno krajino nižinskih predelov Srednje Evrope

Značilne vrste:plazeča zlatica (Ranunculus repens), kukavičja lučca (Lychnis flos-cuculi), travniški lisičji rep (Alopecurus pratensis), volnata medena trava (Holcus lanatus), travniška bilnica (Festuca pratensis), navadna latovka (Poa trivialis), navadni jajčar (Leontodon hispidus), zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis), njivsko grabljišče (Knautia arvensis), okroglolistna pijavčnica (Lysimachia nummularia) in črna detelja (Trifolium pratense)

Dejavniki ogrožanja:

- intenzifikacija rabe z prekomernim gnojenjem, izsuševanjem ali preoravanjem v njive (povzeto po Trčak in Podgorelec, 2012). 

Čopasta hrušica (foto:M.Podletnik)
Čopasta hrušica (foto:M.Podletnik)
Deltasti klinček (foto: M.Podletnik)
Deltasti klinček (foto: M.Podletnik)
Navadna migalica (foto: M.Podletnik)
Navadna migalica (foto: M.Podletnik)
Rumena maslenica (foto: G.Domanjko)
Rumena maslenica (foto: G.Domanjko)
Mocvirski svisc (foto: G.Domanjko)
Mocvirski svisc (foto: G.Domanjko)
Kukavičja lučca (foto: G. Domanjko)
Kukavičja lučca (foto: G. Domanjko)
Zdravilna strašnica (foto: M.Podletnik)
Zdravilna strašnica (foto: M.Podletnik)
Majska prstasta kukavica (foto: M.Podletnik)
Majska prstasta kukavica (foto: M.Podletnik)